Frequently Asked Questions

Nederlands
Français
MyInsert
Leden
Algemeen
Opleidingen
Membres
Formations
Général
MyInsert
Registratie en inschrijving
Hoe registreer ik me op de website en hoe log ik in?

U klikt op “Een account aanmaken”. Het systeem vraagt u een informatiefiche in te vullen. Nadat u uw gegevens heeft verzonden, krijgt u een ontvangstbericht met de gegevens di u toegang bieden tot uw persoonlijke ruimte ‘My Insert’. Vergeet niet klikken op de link in dit bericht om uw registratie te activeren.

Hoe kan ik me inschrijven?

U dient eerst ingelogd te zijn. Daarna gaat u naar de gewenste opleiding en klikt op de knop inschrijven. U ontvangt een mail met de bevestiging van uw inschrijving.

Hoe kan ik iemand anders dan mezelf inschrijven ?

Het is enkel mogelijk andere personen van uw onderneming te registreren en in te schrijven voor onze opleidingen als Insert u het profiel "Beheerder van opleidingen" heeft toegewezen. Wenst u het profiel van beheerder voor uw onderneming ? Stuur ons uw aanvraag per mail (info@insert.be).

Hoe kan ik mijn inschrijvingen bekijken?

U kan uw inschrijvingen bekijken in uw MyInsert webspace wanneer er voldoende inschrijvingen zijn voor de betrokken opleiding. Elke inschrijving wordt in ieder geval bevestigd met een email. 8 tot 10 dagen voor de aanvang van de opleiding ontvangt u per mail een uitnodiging voor de opleiding of een bericht dat we de opleiding moeten annuleren bij gebrek aan deelnemers. Wij raden u dan ook geregeld uw MyInsert te raadplegen.

Ik ben beheerder van opleidingen, ik heb een medewerker ingeschreven voor een opleiding maar kan die niet zien in de rubriek ‘toekomstige opleidingen?

De titel van de opleiding (en de naam van de deelnemer) verschijnt zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Een bevestiging werd u per mail verstuurd bij de inschrijving.

Ik ben beheerder van opleidingen en ik wens een (reeds geregistreerde) medewerker in te schrijven voor een opleiding, maar ik vind zijn naam niet terug in de lijst van de geregistreerde medewerkers.

Deze persoon is waarschijnlijk al ingeschreven voor deze opleiding.

Ik ben ingeschreven voor een opleiding: wanneer en hoe moet ik het inschrijvingsgeld betalen?

De factuur wordt per mail verstuurd na aanvang van de opleiding. Ze wordt verstuurd naar het adres van de deelnemer als hij zichzelf heeft ingeschreven. Als de beheerder voor de opleidingen de inschrijving heeft gedaan, dan ontvangt hij/zij de factuur op zijn/haar e-mail adres.

Wat betekent ledenprijs en niet-leden prijs?

De bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen genieten een korting van 25% op de inschrijvingsprijs.

U vindt de ledenlijst van de Beroepsvereniging op www.assuralia.be

Ik ben beheerder van opleidingen en registreer een nieuwe medewerker

In uw dashboard vindt u een knop 'medewerker registreren'. U komt op de registratie pagina. U geeft alle gegevens in alsook het gsm nummer als u hierover beschikt. Dit laat ons toe om de deelnemers snel te kunnen contacteren (bv. bij ziekte van de opleider). U dient vervolgens een paswoord in te voeren dat u hen meedeelt. De deelnemer kan vervolgens in zijn persoonlijke pagina zijn paswoord aanpassen.

Waar vind ik het registratienummer van Insert voor de KMO-portefeuille?

Het registratienummer van Insert voor de KMO portefeuille vindt u rechtsonder op de homepagina van onze website www.insert.be onder het logo van het Agentschap Ondernemen.

Praktische aspecten opleiding
Waar vindt de opleiding plaats?

De open opleidingen die op onze website worden aangekondigd vinden plaats in het Opleidingscentrum, de Meeûssquare 29 te 1000 Brussel.

De InCompany opleidingen (niet aangekondigd op onze website) worden meestal georganiseerd binnen uw onderneming. Gelieve in dit geval contact op te nemen met uw opleidingsverantwoordelijke.

Wanneer en hoe ontvang ik de documentatie voor de opleiding waarvoor ik ben ingeschreven?

De documentatie ter ondersteuning van onze klassikale opleidingen wordt bij het onthaal aan de deelnemers overhandigd. Het kan dat de opleider uw bijkomende documentatie toestuurt via uw MyInsert. In de meeste gevallen gaat het hier om bijlagen (bijvoorbeeld wetteksten) die u niet dient af te drukken.

Bent u ingeschreven voor een webclass, dan wordt de documentatie na de opleiding opgeladen in uw MyInsert.

Hoe weet ik dat mijn opleider bijkomende documentatie heeft opgeladen in de MyInsert van de deelnemers?

Wanneer de opleider documentatie voor de deelnemers van zijn opleiding oplaadt, ontvangen zij een mail met een rechtstreekse link naar de opleiding

Uw opleider heeft documentatie opgeladen. Hoe kan ik die documentatie terugvinden?

Klik in uw MyInsert op de opleiding in kwestie (ofwel bij huidige opleidingen of beëindigde opleidingen). U krijgt vervolgens een overzicht van verschillende rubrieken. Klik op “Cursusmateriaal”.

Is er een lunch voorzien voor de deelnemers aan een opleiding?

Er is normaal geen lunch voorzien voor deelnemers aan de Insert opleidingen. Op de website vindt u ter hoogte van de data van de opleiding een icoontje (vork en mes). Enkel wanneer het icoontje groen is wordt een lunch aangeboden.

 

Resultaat en attest
Ik heb mijn examen afgelegd. Hoe word ik op de hoogte gehouden van mijn resultaten?

Als het om een CERTASSUR EXAMEN gaat: zie dan rubriek FAQ CERTASSUR.

De examens worden verbeterd binnen een termijn van 10 dagen. U krijgt automatisch een mail wanneer uw resultaten beschikbaar zijn in uw MyInsert.

Deelnemers die via Fopas zijn ingeschreven ontvangen hun attest per mail.

Ik ben niet akkoord met het resultaat van mijn examen. Wat kan ik doen?

Als het om een CERTASSUR EXAMEN gaat: zie dan rubriek FAQ CERTASSUR.

Voor een Insert examen neemt u contact op met het Secretariaat van Insert om uw examen in te zien. U mag hiervan geen kopie nemen. Bent u niet akkoord met uw resultaat, dan wordt een vergadering belegd met de opleider en uw hiërarchische verantwoordelijke om uw examen in detail te bespreken.

Ik ben geslaagd voor mijn examen waar vind ik mijn attest terug ?

Als het om een CERTASSUR EXAMEN gaat: zie dan rubriek FAQ CERTASSUR.

Uw Insert attest wordt opgeladen in uw MyInsert ten laatste 5 dagen nadat de resultaten worden bekendgemaakt.

Deelnemers die via Fopas zijn ingeschreven ontvangen hun attest per mail.

CERTASSUR examen en attest
Ik wens een Certassur examen af te leggen zonder vooraf een opleiding bij Insert te volgen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Wij verwijzen u naar de rubriek “tussenpersoon/examens” op onze website.

Ik ben niet akkoord met het resultaat van mijn Certassur examen. Wat kan ik doen?

U kan een afspraak maken om uw examen in te zien. Contacteer Certassur per mail op info@certassur.be.

Ik ben geslaagd voor mijn examen (min 60%). Waar kan ik mijn Certassur attest vinden?

Uw attest wordt automatisch opgeladen in uw MY CERTASSUR.

Ga naar www.certassur.be en breng uw persoonlijke gegevens in (login & paswoord). Deze heeft u u per mail ontvangen bij de inschrijving in het Certassur systeem. Indien u niet meer beschikt over deze gegevens dan kan u ze opvragen per mail via info@certassur.be.

Enregistrement et inscription
Comment puis-je m’inscrire ?

Vous devez d’abord être connecté(e). Rendez-vous ensuite sur la fiche de la formation que vous souhaitez suivre et cliquer sur « inscrire ». Vous recevrez un accusé de réception par mail.

Je suis gestionnaire de formation et j'enregistre un nouveau collaborateur

Dans votre dashboard, cliquez sur le bouton 'enregistrer collaborateur'. Vous accédez à la page 'enregistrement'. Remplissez soigneusement toutes les données, il y va de l'intérêt de collaborateur. Un numéro de gsm nous permet de le contacter directement et rapidement en cas d'indisponibilité de notre formateur par exemple. Le système vous demandera également d'introduire un mot de passe que vous lui communiquerez. Le participant peut bien entendu par après, depuis sa page personnelle, adapter ce mot de passe.

 

Comment puis-je m’enregistrer sur le website/ me connecter

Après avoir cliqué sur « créer un compte », le système vous demandera de compléter une fiche d’information. Vous recevrez par mail une confirmation de votre demande d’enregistrement avec les données nécessaires pour vous connecter à votre espace MyInsert. N’oubliez pas de cliquer sur le lien compris dans cet e-mail pour finaliser votre enregistrement.

Après cette étape vous pourrez sans difficulté vous inscrire à l’une de nos  formations.

Comment puis-je inscrire quelqu’un d’autre que moi à une formation ?

Seuls les utilisateurs ayant le profil de « gestionnaire des formations » ont la possibilité d’enregistrer et d’inscrire quelqu’un d’autre à une formation.

Vous souhaitez avoir ce profil pour votre entreprise ? Adressez-nous un mail  (info@insert.be) avec votre demande.

Comment puis-je consulter mes inscriptions ?

Vous pouvez consulter vos inscriptions dans votre espace MyInsert lorsqu’ il y a suffisamment d’inscrits à la formation concernée.

La bonne réception de l’inscription est automatiquement confirmée par mail.

8 à 10 jours avant le début de la formation, --une invitation à la formation/un avis d’annulation de la formation vous est envoyé(e) par mail.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement votre MyInsert.

Je suis gestionnaire des formations, j’ai inscrit un collaborateur à une formation mais je n’en vois pas la trace dans la rubrique « formations futures » ?

Le titre de la formation (avec le nom du participant) apparaitra lorsqu’il y a suffisamment d’inscrits.

Un accusé de réception vous a été envoyé par mail lors de l’inscription.

Je suis gestionnaire des formations, je souhaite inscrire un collaborateur (déjà enregistré) à une formation mais je ne trouve pas son nom dans la liste des collaborateurs enregistrés

Cette personne est probablement déjà inscrite à la formation en question.

Je me suis inscrit(e)/j’ai inscrit quelqu’un à une formation : quand et comment puis-je payer les droits d’inscription ?

La facture est envoyée dès que la formation a débuté. Elle est envoyée à l’adresse mail du participant s’il s’est inscrit lui-même à la formation. Si le gestionnaire des formations s’est chargé de l’inscription, il recevra la facture à son adresse mail.

A quoi correspond la tarification : prix-membres / prix non-membres ?

Les entreprises d’assurances membres d’Assuralia bénéficient d’un tarif préférentiel correspondant à 25% de réduction sur les droits d’inscription.

La liste des membres de l’Union professionnelle est disponible sur www.assuralia.be.

Où puis-je trouver le numéro d’enregistrement d’Insert pour le KMO portefeuille?

Vous pouvez trouver le numéro d’enregistrement pour le KMO portefeuille sur la page d’accueil de notre site web www.insert.be (en bas coin droit) en dessous du logo d'Agentschap Ondernemen.

Formation aspects pratiques
Où se déroule la formation ?

Les formations ouvertes annoncées sur notre website se déroulent dans notre centre de formation, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles.

Les formations  InCompany (non annoncées sur notre website) sont le plus souvent organisées au sein de votre entreprise. Veuillez dans ce cas prendre contact avec votre responsable de formation.

Quand et comment recevrais-je la documentation de la formation à laquelle je suis inscrit(e)?

La documentation, support aux formations classiques, est remise aux participants lors de l’accueil.

Il est possible que le formateur vous adresse une documentation complémentaire par le biais de votre espace MyInsert. Il s’agit le plus souvent d’annexes (par ex. textes de loi) qu’il n’est pas nécessaire d’imprimer.

Si vous êtes inscrit à une formation de type  webclasses, la documentation sera mise à votre disposition via votre espace MyInsert après la formation.

Comment puis-je savoir que le formateur a téléchargé de la documentation complémentaire sur le MyInsert des participants ?

Lorsque le formateur télécharge de la documentation à l’attention des participants de sa formation, ceux-ci reçoivent un mail pour les en informer.

Mon formateur a téléchargé de la documentation à l’attention des participants. Où et comment puis-je la trouver ?

Dans votre espace MyInsert, cliquez sur le titre de la formation (formations  passées ou formations en cours) différentes rubriques vous sont proposées. Vous trouverez la documentation sous la rubrique « Documents ».

Un lunch est-il prévu pour les participants à la formation ?

En règle générale, il n’y a pas de lunch prévu dans le cadre des formations Insert.

Pour le savoir, vérifiez sur le website ou dans votre My Insert, une petite icône verte ou rouge représentant une fourchette et un couteau apparait à la hauteur des dates de la formation et vous indiquera si, pour cette formation, un lunch est servi aux participants.

Résultat et attestation
J’ai passé mon examen. Comment suis-je tenu(e) au courant des résultats ?

Si il s’agit d’un examen organisé par CERTASSUR : voir rubrique FAQ CERTASSUR.

 

Un délai d’environ 10 jours sera nécessaire pour la correction. Vous recevrez automatiquement un mail d’avertissement quand vos résultats sont disponibles dans votre MyInsert.  

Les participants inscrits par le biais du FOPAS recevront quant à eux leur attestation par mail.

Les résultats de mon examen m’étonnent. Que puis-je faire ?

Si il s’agit d’un examen organisé par CERTASSUR : voir rubrique FAQ CERTASSUR

Si il s’agit d’un examen organisé par Insert : vous pouvez prendre contact avec le secrétariat d’Insert et demander à voir votre copie d’examen. Aucune copie ne peut être faite. Si vous n’êtes pas d’accord avec les résultats attribués, nous vous inviterons alors à participer à une rencontre avec le formateur et votre responsable hiérarchique afin de discuter en détail de votre copie d’examen.

J’ai passé mon examen. Où puis-je me procurer mon attestation ?

Si il s’agit d’un examen organisé par CERTASSUR :voir rubrique FAQ CERTASSUR

Votre attestation Insert sera mise à votre disposition sur votre espace MyInsert au maximum 5 jours après que les résultats aient été communiqués.

Les participants inscrits par le biais du FOPAS recevront leur attestation par mail.

Examen et attestation CERTASSUR
Je souhaite passer un examen Certassur sans avoir suivi de formation chez Insert au préalable, comment cela se passe-t-il ?

Nous vous invitons à vous rendre dans la rubrique « Intermédiaire/examens » de notre website.

Les résultats de mon examen Certassur m’étonnent. Que puis-je faire ?

Vous pouvez demander à voir votre examen sur rendez-vous. Contacter Certassur via mail : info@certassur.be.

J’ai réussi mon examen (60% min). Où trouver mon attestation Certassur ?

Votre attestation est automatiquement téléchargée sur votre espace MY CERTASSUR.

Pour y accéder veuillez-vous rendre sur le site web www.certassur.be et introduire vos données personnelles (login & password) qui vous ont été envoyées par mail lors de votre inscription dans le système Certassur. Si vous ne disposez plus de ces données. Un rappel peut être demandé via info@certassur.be.