• Home

Nieuwe reglementeringen betreffende aanvullende pensioenen

Nieuwe reglementeringen betreffende aanvullende pensioenen (4u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 3,5 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelstelling

Het seminarie richt zich vooral tot de medewerkers van verzekeringsondernemingen met een goede kennis van de aanvullende pensioenen en die betrokken zijn bij het beheer, de technische ondersteuning en de commercialisering van de individuele pensioentoezeggingen en van de groepsverzekering.

Voorkennis

Het seminarie is tweetalig. Er zal afwisselend gesproken worden in het Frans en in het Nederlands, volgens de taal van de spreker. Aangezien in geen simultaanvertaling is voorzien, beschikken de deelnemers over een minimum passieve kennis van de andere landstaal.

Inhoud

Met de nieuwe wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen is de kogel eindelijk door de kerk. Deze wet geeft uitvoering aan het lang verwachte akkoord inzake aanvullende pensioenen dat op 16 oktober 2015 werd gesloten tussen de sociale partners. De wet gaat evenwel verder en bevat ook bepalingen die het supplementaire karakter van de aanvullende pensioenen aan het wettelijk pensioen versterken. Deze bepalingen kaderen in de algemene doelstelling van de regering om de gemiddelde leeftijd waarop men de arbeidsmarkt verlaat, te verhogen.

De bepalingen van de nieuwe wet zijn thans reeds van kracht geworden gezien de wet in werking getreden is op 1 januari jl. De wet heeft een belangrijke impact op de bestaande procedures van de verzekeringsondernemingen. Dit actualiteitsseminarie geeft op een halve dag een bevattelijk overzicht van de wetswijzigingen en hun belangrijkste gevolgen op de business van verzekeringsondernemingen in hun rol van pensioeninstelling. Er wordt tevens ingezoomd op de relevante toepassingsproblemen van de nieuwe wet en waar mogelijk wordt er een aanzet van oplossing naar voor geschoven.


O.m. volgende onderwerpen worden besproken:

  • Minimumrendementsgarantie: bepaling van de rentevoet, toelichting van de horizontale en verticale methode en bespreking ingeval van wijziging.
  • Nieuwe verplichtingen bij uittreding: mogelijkheid tot behoud van de overlijdensdekking en berekening van de nieuwe verworven prestatie.
  • Nieuwe inhoud van de uitredingfiche en van het transparantieverslag.
  • Verplichte opname van het aanvullend pensioen bij wettelijke pensionering en overgangsmaatregelen.
  • Nieuwe bepalingen inzake pensioenleeftijd.
  • Verbod op aansluiting van gepensioneerde werknemers.
  • Verbod op gunstige anticipatieregels.
  • Enz. .

Gezien het interdisciplinaire karakter van de nieuwe reglementering, bieden Marc Van den Bosch (Belfius) en Philippe Demol (AXA Belgium) de deelnemers aan de hand van een dubbele "actuariële / juridische" benadering, een uitgebreid overzicht van de belangrijkste wijzigingen zodat zij zich bewust zijn van de toekomstige effecten op de huidige business en in staat zijn de nodige acties te ondernemen.,.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.