+32 2 547 57 02/03

 

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit

De toepassing van BA-verzekeringen op mobiliteit (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing 12 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Dossierbeheerders BA motorrijtuigen, familiale BA, BA uitbating en rechtsbijstandsverzekeringen, evenals de verzoeners en dossierbeheerders in het kader van RDR. Verantwoordelijken van distributienetwerken bij verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen.

Deze opleiding kan alleen worden gevolgd door medewerkers van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen.

Doelstelling

CONTEXT

Het aanbod aan beschikbare vervoermiddelen blijft evolueren. We kruisen steeds meer nieuwe, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen op de openbare weg: hoverboards, monowheels, speedpedelecs, elektrische steps, … Deze eisen als individueel verplaatsingsmiddel steeds meer hun plaats op. Een ware hype die de BA-verzekeraars ertoe verplicht zich aan te passen. Sommige van deze voortbewegingstoestellen zijn onderworpen aan de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, andere zijn dat niet.

Het is niet altijd eenvoudig om het onderscheid te maken. Bij een schadegeval moeten verzekeraars zich de juiste vragen weten te stellen om de concrete situatie te begrijpen:

Welk type voertuig is er precies betrokken bij het ongeval? Heeft de gebruiker de geldende verkeers- en veiligheidsregels nageleefd? Moet hij al dan niet als fietser worden beschouwd? Hoe maakt men het onderscheid? Wat zegt de wetgeving hierover en hoe valt deze te interpreteren? Welke verschillende BA-verzekeringen (BA motorrijtuigen, BA privéleven, andere?) kunnen tegemoetkomen? Welke waarborg moet worden toegepast? Wat is de impact op de vergoeding van de slachtoffers (is gedeelde aansprakelijkheid mogelijk, kan schade aan het toestel zelf worden vergoed, enz.)? Kan de verzekeraar zijn uitgaven gedeeltelijk of volledig verhalen? (…)

Het komt er voor de BA-verzekeraars dus op aan om – in een kader dat tot verwarring kan leiden – elke situatie correct te kunnen interpreteren om te bepalen in hoeverre ze de schadevergoeding ten laste nemen en om de juiste beslissingen te kunnen nemen bij het beheer van dergelijke dossiers.


DOELSTELLINGEN

De deelnemers zullen de aansprakelijkheidsmechanismen toepassen in specifieke situaties waarbij nieuwe gemotoriseerde voortbewegingstoestellen betrokken zijn. Ze leren de beschikbare elementen onderzoeken om de omstandigheden van het schadedossier te beoordelen. Ook leren ze bepalen welke verzekeringspolis in welk geval moet vergoeden en tot welke verzekeraar men zich eventueel dient te wenden voor het verhalen van de kosten.

Voorkennis

Kennis van de grondslagen van diverse nuttige materies in het kader van schadebeheer met betrekking tot mobiliteit is onontbeerlijk. De nadruk ligt op de praktijk. De opleiders beperken zich dan ook tot een beknopte herhaling van de basisbegrippen.

Inhoud

INHOUD

I. Herhaling van de theoretische basisbeginselen

Herhaling van de grondslagen van diverse nuttige materies in het kader van schadebeheer met betrekking tot mobiliteit.

 • algemene kennis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek;
 • basisregels voor BA motorrijtuigen (minimumvoorwaarden, artikel 29bis, …);
 • basisregels voor BA privéleven;
 • overeenkomst onschuldige slachtoffers / verhaal;
 • basiskennis schadebeheer motorrijtuigen en gemeen recht.
II Praktijkgevallen

De opleiding wordt gegeven aan de hand van praktijkgevallen. De meerwaarde van de opleiding schuilt in de collectieve denkoefeningen (en de heterogeniteit van de groep): elke situatie wordt in groepsverband geanalyseerd.

De deelnemers krijgen de gelegenheid om de voornaamste denkpistes toe te passen die aan de orde zijn bij het beheer van dit type dossiers …

Met welke categorisering van motorrijtuigen hebben we te maken?
 • De verschillende categorieën van voortbewegingstoestellen, onderscheidingscriteria
 • Wetgevend kader: de wet van 2 mei 2019
 • Aan welke verplichtingen is de gebruiker onderworpen?
 • Aspecten van de wegcode voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en verplichtingen voor de gebruikers ervan
 • Wie is verzekerde en wie is derde?
Welke verzekering moet vergoeden?
 • Aansprakelijkheidsmechanismen en impact op het schadebeheer
 • De nieuwe rol van het BGWF na de wijziging van de wet van 1989
 • Het begrip zwakke weggebruiker en de gevolgen hiervan voor het slachtoffer
 • De overeenkomst onschuldige slachtoffers geldt ook buiten de motorrijtuigen (familiale BA, BA uitbating, BA organisator, ...)
Heeft de vergoedende verzekeraar verhaalrecht?
 • Tegen wie? Op welke basis? In welke mate?

Deelnemers die dit wensen, kunnen hun praktijkgevallen of specifieke vragen naar info@insert.be sturen, en dit uiterlijk tegen 8 november 2019.

De opleiders zullen hiermee rekening houden bij de voorbereiding van de opleiding.


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.