+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Subrogatoir en eigen verhaalsrecht bij de regeling van letselschade (tak 10)

Subrogatoir en eigen verhaalsrecht bij de regeling van letselschade (tak 10) (12u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 12 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is uitsluitend bestemd voor medewerkers van verzekeringsonder nemingen met ervaring in het beheer van schadegevallen lichamelijke letsels. Methodologie Het seminarie bestaat uit een theoretische onderbouw en uit de bespreking van praktijk - gevallen en rechtspraak. De deelnemers krijgen de gelegenheid hun vragen aan de op leiders voor te leggen.

Doelstelling

Op het einde van het seminarie hebben de deelnemers een betere kennis van het aspect “subrogatie” bij het beheer van schadegevallen lichamelijke letsels. Daarnaast zijn ze zich bewust van de moeilijkheden die zich dienaangaande kunnen stellen en de oplossing die men er kan aan geven. Bovendien zijn zij op de hoogte van de actuele tendensen in de rechtspraak terzake.

Inhoud

Dag 1: Ziekenfonds – arbeidsongevallenverzekeraar – artikel 29bis: Drie conventies tussen verzekeraars onderling en gesubrogeerde derden

1. Algemene principes
2. Het ziekenfonds

 • Het wettelijke kader
 • betwistingen in de praktijk
 • De conventie tussen verzekeraars en de ziekenfondsen
 • Evoluties in de wetgeving sinds 1994 en toekomstige trends
3. De arbeidsongevallenverzekeraar
 • Principes
 • De conventie “arbeidsongevallen/gemeen recht”
4. Artikel 29bis
 • Problematiek
 • De conventie “artikel 29bis/Regeling van terugbetaling”


Dag 2: Werkgever en andere

1. Werkgever: particuliere en publieke sector
 • Particuliere sector: verhaal voor gewaarborgd loon (Arbeidsovereenkomstenwet en cao)
 • Publieke sector: subrogatoir verhaal en verhaal voor eigen schade
  • subrogatoir verhaal: wettelijke bepalingen; omvang verhaal (bruto-netto-problematiek)
  • verhaal voor eigen schade: evolutie in rechtspraak sinds 2001 Bijzondere problemen:
 • omvang eigen recht
 • gedeelde aansprakelijkheid
 • eigen recht voor andere uitkeringen dan wedde (o.a. Renten aan nabestaanden, rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid)?
  • positie arbeidsongevallenverzekeraar in publieke sector (subrogatie en eigen recht?)
 • Verhaal werkgever (particuliere en publieke sector) op WAM-verzekeraar o.g.v. Artikel 29bis WAM?
2. OCMW
 • Verhaal op derde aansprakelijke krachtens OCMW-wet en Leefloonwet: principes
 • Bijzondere problemen
 • Rechtstreekse vordering tegen aansprakelijkheidsverzekeraar?
 • Verhaal op Waarborgfonds en verhaal op WAM-verzekeraar artikel 29bis?
3. Particuliere persoonsverzekeringen
 • Wettelijke of conventionele subrogatie
 • Indemnitaire verzekering of verzekering tot uitkering van vast bedrag
 • Verhaal op WAM-verzekeraar o.g.v. Artikel 29bis WAM?
4. Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • Subrogatoir verhaal op derde aansprakelijke
 • Verhaal op WAM-verzekeraar krachtens artikel 19bis-18 WAM
5. WAM-verzekeraar artikel 29bis
 • WAM-verzekeraar artikel 29bis
 • Verhaal op WAM-verzekeraars van andere bij het ongeval betrokken motorrijtuigen
6. Enkele nieuwe (en toekomstige) subrogatoire verhaalsrechten
 • Asbestfonds
 • Vergoedingen betaald door Staat om solidariteitsredenen
 • Wet Medische Schadegevallen


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.