+32 2 547 57 02/03   

Website X Insert

Praktische knelpunten in het kader van artikel 29bis WAM (tak 10)

Praktische knelpunten in het kader van artikel 29bis WAM (tak 10) (3u)

Accreditatienr. 100001 A+B geregelde bijscholing | 3 punten Assuranties

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Het seminarie is bedoeld voor medewerkers uit verzekeringsondernemingen. Wij denken hier voornamelijk aan schadebeheerders en inspecteurs auto, BA en rechtsbijstand. Theoretische uiteenzettingen worden geïllustreerd met praktische voorbeelden uit de rechtspraak. De deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheidom vragen te stellen.

Doelstelling

Artikel 29bis voorziet in een automatische schadeloosstelling van de zwakke weggebruikers ten laste van de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van het motorrijtuig. Er is enkel vereist dat de letsels het gevolg zijn van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig is betrokken. De term “betrokkenheid” dient ruim geïnterpreteerd te worden: het is voldoende dat het voertuig een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het ongeval. Indien meerdere voertuigen zijn betrokken zijn de verzekeraars “hoofdelijk” tot tussenkomst verplicht. Onder zwakke weggebruikers verstaan we vooral fietsers, voetgangers en passagiers. De bestuurders van motorrijtuigen worden dus niet vergoed. De enige uitsluitinggrond was aanvankelijk de “onverschoonbare fout” van een slachtoffer. Gezien de uiteenlopende rechtspraak werd dit begrip in de derde wet geschrapt en wordt enkel “het slachtoffer, ouder dan 14 jaar, dat het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild” niet vergoed. Het slachtoffer heeft recht op integrale vergoeding van de lichamelijke schade en de kledijschade die voortvloeit uit de lichamelijke letsels. Eén van de doelstellingen van artikel 29bis was een vlottere en snellere vergoeding van zwakke weggebruikers te bekomen. Dit wordt in de praktijk echter bemoeilijkt door enkele aspecten van proces rechtelijke aard. Door vanaf 1 januari 2002 art.29bis op te nemen in de M.O.V.R.-V.V.L.L.- overeenkomst heeft de verzekeringssector een aantal van deze hinderpalen weggenomen. Dit werd bevestigd in twee nieuwe overeenkomsten tussen verzekeraars: “Onschuldige slachtoffers” en “Regeling van terugbetaling/art.29bis” en dit ter vervanging van de M.OV.R.-V.V.L.L.-overeenkomst én van toepassing voor ongevallen voorgevallen vanaf 1 februari 2004. Deze overeenkomsten beogen nog meer dan voorheen een vlotte en snelle vergoeding van o.m. de zwakke weggebruikers. Na afloop van dit seminarie hebben de deelnemers inzicht in de wetgeving rond artikel 29 bis, kennen zij de rechten van de zwakke weggebruikers, de verzekeraars en de betrokken derde partijen en weten zij welke de afspraken en conventies zijn van toepassing tussen de verzekeraars, aangesloten bij Assuralia. Zij kunnen eveneens de Belgische situatie vergelijken met deze in de buurlanden.

Inhoud

 • Is er sprake van een verkeersongeval als een voertuig als werktuig wordt gebruikt?
 • In welke diverse omstandigheden is er sprake van betrokkenheid van een motorvoertuig?
 • Kan de term “bestuurder”, zoals in art.3 van dezelfde wet, in ruime zin worden geïnterpreteerd?
 • Zijn werkgevers, vennootschappen, persoonlijke ongevallenverzekeraars als rechthebbenden te aanvaarden?
 • Kunnen alle uitgaven op grond van artikel 29bis van de aansprakelijke worden teruggevorderd?
 • Is artikel 29bis van toepassing bij ongevallen in het buitenland?
Inhoud 1. Historiek en de drie wetten 2. Het principe en het kwalificatieprobleem 3. De drie voorwaarden
 • Verkeersongeval
 • Motorrijtuig
 • Betrokkenheid?
4. Vergoedingsgerechtigden
 • Het begrip “bestuurder of passagier”
 • Het begrip “rechthebbende”
 • De bestuurder als rechthebbende van het slachtoffer?
5. Vergoedingsplichtigen
 • De B.A.-verzekeraar(s)
 • De Staat en openbare instellingen
 • Het GMWF?
6.Onverschoonbare fout en opzet 7.De vergoedbare schade 8. Rechten van de verzekeraar 9. Rechten van de gesubrogeerde derde partijen
 • De arbeidsongevallenverzekeraar
 • De mutualiteiten
 • De persoonlijke ongevallenverzekeraar?
10. Procedurele aspecten
 • Bevoegdheid
 • Andere aspecten met belangrijke gevolgen in de praktijk?
11. Afspraken en conventies binnen de verzekeringssector 12. Artikel 29bis in het buitenland


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.