+32 2 547 57 02/03

 

Opleiding Compliance voor de verzekeringssector

Opleiding Compliance voor de verzekeringssector (40u)

100001 A+B geregelde bijscholing | 36 punten Assuranties / 36 uren Compliance

Beschikbare data

Optie: 10 Dag(en) PDF_File

Leden: 2100€ - Niet-Leden: 2700€


Datum:

Opleider(s):

Locatie:

Extra's:

22/10/2020: 09:00-16:00

Serge Hôte

Internet, Online Via Adobe Connect

29/10/2020: 09:00-16:00

Serge Hôte

Internet, Online Via Adobe Connect

19/11/2020: 09:00-16:00

Serge Hôte

Internet, Online Via Adobe Connect

23/11/2020: 09:00-16:00

Jean-Christophe Andre-Dumont

Internet, Online Via Adobe Connect

03/12/2020: 09:00-16:00

Serge Hôte

Internet, Online Via Adobe Connect

10/12/2020: 09:00-12:00

Serge Hôte

Internet, Online Via Adobe Connect

10/12/2020: 13:00-16:00

Frederic Nguyen, Philippe Sterck

Internet, Online Via Adobe Connect

15/01/2021: 09:00-11:00 (examen)

Serge Hôte

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

22/01/2021: 09:00-16:00 (examen)

Serge Hôte

Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles

29/01/2021: 09:00-16:00 (examen)

Serge Hôte

Square de Meeûs 29, 1000 BruxellesDoelgroep

Elke persoon die binnen een verzekeringsonderneming belast is met taken van Compliance.

Doelstelling

Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten voorziet dat verzekeringsondernemingen een compliance officer moeten aanduiden die bevoegd is voor het naleven van gedragsregels Bovendien bepaalt het Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) betreffende de erkenning van Compliance Officers:

 • Alvorens de gereglementeerde ondernemingen een persoon in de hoedanigheid van compliance officer aanstellen dienen zij bij de FSMA een aanvraag tot erkenning van de betrokken persoon in. (art. 2 van het reglement, gewijzigd bij artikel 3 van het reglement van 28 februari 2018 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 april 2018 – BS 24 april 2018

 • Om door de FSMA als Compliance Officer te kunnen worden erkend moet de kandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen waaronder het voorleggen van een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-compliance officer is geslaagd voor een examen dat werd afgenomen door een instelling waarvan de examens door de FSMA en de NBB (art. 3, 3§, a) van het reglement van 28 februari 2018 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 april 2018 – BS 24 april 2018.

De opleiding dient voor de verzekeringsondernemingen de volgende materies te bestrijken:

 • Het wettelijke en reglementaire kader dat de compliancefunctie beheerst, en de daarmee samenhangende opdrachten;
 • De gedragsregels inzake de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie, inzonderheid de AssurMiFID-gedragsregels, inclusief de vastgestelde bepalingen bij de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97, de zogenaamde “IDD-richtlijn” (beheer van belangenconflicten, verplichte informatieverstrekking aan cliënten, zorgplicht, voordelen (inducements), regels inzake productontwikkeling (PARP), …);
 • De bepalingen over de organisatorische vereisten en het deugdelijk bestuur bij de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 42 van de wet van 13 maart 2016, en de ter uitvoering ervan genomen bepalingen;
 • De waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en de ter uitvoering van die wet genomen besluiten en reglementen);
 • Het fiscaal preventiebeleid, inclusief de preventie van bijzondere mechanismen;
 • De wettelijke regels in verband met de onverenigbaarheid van mandaten en de ter zake vastgestelde regels in de deontologische code van de instelling;
 • De bepalingen over de bescherming van de verzekeringsnemer, de informatieverstrekking aan de cliënt en de reclame (zie inzonderheid deel 3 van de wet van 4 april 2014, de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, en de reglementaire bepalingen genomen ter uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 met het oog op de loyale, billijke en professionele behandeling van de betrokken partijen);
 • De bepalingen van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht over hypothecair krediet;
 • De beginselen inzake het behoorlijk beloningsbeleid; Bijlage Mededeling 2/2 / FSMA_2018_06-1 dd. 14/05/2018 / FSMA;
 • De antidiscriminatiewetgeving;
 • Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht over de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
 • De privacywetgeving;
 • De follow-up van de toepassing van de gedragscodes en –regels van Assuralia;
 • De naleving van de interne waarden en integriteitsregels;
 • De naleving van specifieke embargo’s, inclusief de bevriezing van de tegoeden van bepaalde personen en entiteiten;
 • De buitenlandse wetgeving met een impact op de compliancedomeinen (zoals FATCA);
 • Alle circulaires van de NBB en de FSMA over voornoemde materies.

De opsomming moet dynamisch worden gelezen in functie van de wetgevende en reglementaire evoluties.

Ten slotte bestaat er een bijscholingsplicht. Het volgen van de bijscholing dient te worden aangetoond aan de hand van een attest dat ter beschikking van de FSMA/NBB moet worden gehouden.

Nieuwe erkenningsaanvraag ingediend op 20/09/18

Inhoud

 • Wetgevend kader compliance (9 uur)
 • Gedragscodes Assuralia (1 uur)
 • Mededinging en oneerlijke marktpraktijken (2 uur)
 • Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (luik distributie), Twin Peaks II (MiFID) (12 uur)
  • Informatie aan de klant en publiciteit
  • Bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten
 • General Data Protection Regulation (GDPR) (3 uur)
 • Anti-witwaswetgeving (6 uur)
 • Compliance monitoring (3 uur)
 • Hypothecaire leningen (1 uur)
 • WAP (1 uur)
 • Embargo's (1 uur)
 • Examen (4 uur)


De meeste opleidingen zijn ook mogelijk in intra-bedrijfsformule. Contacteer ons voor meer informatie.


Annulatievoorwaarden

Telefonische annulaties worden schriftelijk bevestigd (info@insert.be). Bij annulering voor aanvang van het programma rekent INSERT 125 Euro vaste kosten aan (50 Euro voor webclasses). Bij annulering 10 werkdagen voor aanvang van het programma is een vergoeding van 50% van de deelnemersprijs verschuldigd. Bij annulering op de dag vóór de opleiding of na aanvang van het programma is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. Om annulatiekosten te vermijden, kan u zich bij verhindering laten vervangen.