Website X Insert

Bestrijding van verzekeringsfraude

Bestrijding van verzekeringsfraude (8u)

Accreditatienr. 100001 A+B Geregelde bijscholing | 8 punten Assuranties / 8 punten IAE-IEA

Beschikbare data

Er zijn momenteel geen opleidingsdagen in de gekozen taal beschikbaar

Hou me op de hoogte

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van verzekeringsondernemingen die een rol spelen bij fraudebestrijding en meer bepaald fraudeopsporing, waarvan onder meer :

 • ervaren dossierbeheerders in de BOAR-diensten van de verzekeringsondernemingen die een grondige kennis willen verwerven van het beheer van fraudedossiers;
 • leden van de fraudecellen van de verzekeringsondernemingen;
 • verzekeringsinspecteurs die opdrachten willen uitvoeren op het vlak van fraudeopsporing.

De antiwitwaswetgeving aspecten komen niet aan bod.

Doelstelling

Fraude kost de verzekeringssector jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting 5 tot 10% van de uitgekeerde schadevergoedingen in het kader van schaderegelingen ‘niet-leven’ zou onterecht zijn, en van deze fraudegevallen komt slechts een zeer beperkt aandeel aan het licht. Fraudeurs worden bovendien steeds vindingrijker.

De verzekeringssector zet tal van instrumenten op om de bestrijding van georganiseerde fraude op te drijven. Een voorbeeld hiervan is de recente realisatie van de schadedatabank.

Fraudebestrijding, erkend als prioritair, is een zaak van iedereen, en bij uitstek een bekommernis van de schadebeheerders. Zij spelen namelijk een cruciale rol bij de opsporing van verdachte dossiers en hun samenwerking met de inspecteurs is essentieel.

ALGEMENE DOELSTELLING

Na de opleiding hebben de deelnemers de nodige kennis over verzekeringsfraude verworven en kunnen zij deze in hun dossierbeheer toepassen. In het bijzonder zijn zij zich goed bewust van hun rol bij de opsporing van verzekeringsfraude. Zij kunnen bij een inspectie doeltreffend samenwerken, met het oog op een optimale afwikkeling van de schadegevallen.

SPECIFIEKE DOELSTELLING

De deelnemers kunnen een qua fraude verdacht schadegeval herkennen en kennen het verloop van dergelijke schadegevallen, van de analyse van de schadeaangifte tot de afsluiting van het dossier.

Wat opsporing betreft:

 • herkennen de deelnemers de voornaamste knipperlichten;
 • zijn ze zich bewust van de belangrijkste technieken van verzekeringsfraude;
 • hebben ze inzicht in een aantal fraudebestrijdingsinstrumenten.

Zij weten deze kennis te benutten door zich de juiste professionele reflexen eigen te maken. Het delen van ervaringen en oplossen van praktijkgevallen stimuleert de deelnemers om zich de juiste vragen te stellen en proactief te handelen bij de opsporing van fraudedossiers.

Wanneer een dossier de tussenkomst van een fraude-inspecteur vereist, is de samenwerking met de dossierbeheerder essentieel. In deze opleiding doorgronden de deelnemers de onderzoeksmethodologie en leren ze ook de beperkingen ervan kennen. Ze weten welke informatie-uitwisselingen in dit kader cruciaal zijn en hoe ze de inspecteur het best kunnen bijstaan.

Tot slot weten ze hoe ze te werk moeten gaan bij de afronding van het beheer van dergelijke dossiers en de toepassing van eventuele sancties.

Voorkennis

Enige ervaring in het beheer van schadegevallen.

Inhoud

DEEL 1: DE BEGINSELEN VAN FRAUDEOPSPORING EN DE FRAUDE-INSPECTIE (4u)

1.1. Fraude-opsporing

 • Toelichting van de fraudeknipperlichten en -scenario’s die voor alle producten bestaan
 • Nuttige databanken
  • Toelichting van het doel van het RSR-bestand en van de schadedatabank
  • Toelichting Claims 360 (Informex)
  • Toelichting IVO Portal (Informex - totale verliezen)
  • Gebruik van google maps, streetview
 • Uitleg van het bestaan en het functioneren van nuttige instrumenten bij fraudeopsporing (SHIFT, Friss, 3D plan, telefonische leugendetectie).
 • Link met de RDR-overeenkomst
 • Wettelijke grondslagen van de fraudebestrijding

1.2. Fraude-onderzoek

DE OPDRACHT VAN DE INSPECTEUR (desk, op het terrein)
 • Waarom en hoe een inspecteur aanstellen (rekening houdend met de huidige Wet betreffende de privédetectives)
 • Wat omvat de opdracht van de inspecteur precies?
 • Wat doet de inspecteur zodra hem een opdracht wordt toevertrouwd?
  • Overdracht van toegelaten stukken
  • Voorbereiding van het dossier
  • Onderzoekstechnieken
  • Observaties/schaduwopdrachten/buurtonderzoek
  • De samenwerking met experten, deurwaarders, vakgenoten, gemeente, kadaster
  • Afronding van het onderzoek
HET VERSLAG
 • Tussentijds verslag of eindverslag?
 • Opmaak van het verslag (geen afkortingen, voor iedereen leesbaar, geen vooringenomenheden, neutraal, enkel verifieerbare gegevens)
 • Delen van het verslag en kennisgeving bij het parket

1.3 Praktijkgevallen

Op het einde van het eerste deel van de opleiding ontvangen de deelnemers in subgroepen op te lossen praktijkgevallen.
Ze zullen de verworven kennis toepassen en het resultaat van hun bedenkingen delen tijdens het tweede deel van de opleiding. De praktijkgevallen hebben betrekking op de takken Auto, Brand, BA en Arbeidsongevallen.

DEEL 2: ANALYSE VAN DE PRAKTIJKGEVALLEN EN KENNISDELING (4u)

 • Gezamenlijke bespreking van de in de subgroepen behandelde praktijkgevallen.
 • Uitwisseling van ideeën en ervaringen in verband met fraude-inspecties en het beheer van frauduleuze schadegevallen.

METHODOLOGIE:

In deze uitgesproken praktijkgerichte opleiding wisselen het doorgeven van didactische inhoud, het delen van ervaringen en het oplossen van praktijkgevallen elkaar af.
De opleiders, van wie de profielen complementair zijn, zullen hun terreinkennis en hun eigen ervaringen met de deelnemers delen.
Een actieve deelname van de deelnemers is essentieel om de opleiding met vrucht te volgen:

 • Ze krijgen toegang tot een e-learning module ontwikkeld door de technische commissie Fraude van Assuralia. De deelnemers dienen deze module door te nemen tegen het begin van de opleiding.
 • Ze krijgen de gelegenheid om het geleerde toe te passen aan de hand van de analyse en oplossing van praktijkgevallen waar ze zich in subgroepen over buigen.


In company training : contacteer ons als u deze opleiding binnen uw onderneming wenst te organiseren.