Het logo van Assuralia

INSURANCE ESSENTIALS

Duur: 6 lesuren

Bijscholing:

 • 6 punten Assuranties
 • 6 uren Compliance


Leerdoelen:

Na zich een aantal essentiële verzekeringsbegrippen eigen te hebben gemaakt (zelfstudie via e-learning) zal de deelnemer aan de hand van een praktijkgeval vertrouwd raken met de regelgevingsbeginselen die op de sector van toepassing zijn, en dit vanaf de oprichting van een verzekeringsonderneming tot alles waar zij in haar werking mee te maken krijgt.


Doelgroep:

Management, productmanagement, sales, juristen (meer bepaald juristen die niet in verzekeringen gespecialiseerd zijn), Compliance, maar ook iedereen die een algemeen beeld wil krijgen van de Belgische verzekeringsmarkt, de werking ervan en de regelgevingsbeginselen die erop van toepassing zijn.


Inhoud:

DEEL 1: E-learning - 4 modules (2 uur)

1. De verzekeringsovereenkomsten: definities en indeling 

 • Doorheen deze module worden verschillende sleutelbegrippendoorgenomen om de deelnemer inzicht te verschaffen in wat een verzekeringsovereenkomst precies is en in de indelingen die worden gebruikt.

2. Focus op de verzekeringsproducten ‘leven’

3. Focus op de verzekeringsproducten ‘niet-leven’

4. Focus op de ziekteverzekeringen 

 • Zodra de deelnemer bepaalde basisbegrippen kent, krijgt hij niet alleen een concreet zicht op de belangrijkste verzekeringsproducten die op de Belgische verzekeringsmarkt te vinden zijn (leven, niet-leven, ziekten en ongevallen ), maar begrijpt hij ook hun nut in het dagelijkse leven.


DEEL 2: Opleiding (6 uur)

Aan de hand van het gekozen praktijkgeval van een verzekeringsonderneming die actief wordt op de Belgische markt geeft deze opleiding antwoorden op tal van vragen die de deelnemer zich beroepsmatig zou kunnen stellen.

De opleiding is opgebouwd rond de verschillende ‘levensstadia’ van de onderneming in kwestie.

1. Bij de vestiging van de onderneming op de Belgische markt:

 1. Welk regelgevend kader is van toepassing op de verzekeringsondernemingen in België?
 2. Welke vergunningen heeft een verzekeringsonderneming nodig om haar werkzaamheden in België te kunnen uitoefenen? Wat zijn de bevoegde toezichthouders en hun bevoegdheden?
 3. Welke eisen worden qua samenstelling en werking aan de bestuursorganen van een verzekeringsonderneming gesteld?
 4. In welke verplichte functies/sleutelfuncties moet een verzekeringsonderneming binnen de onderneming voorzien?
 5. Aan welke specifieke beroepskwalificaties moet het personeel van een verzekeringsonderneming beantwoorden?
 6. Over welke (governance) policy’s moet een verzekeringsonderneming beschikken?

2. Bij het creëren/op de markt brengen van verzekeringsproducten door de onderneming: 

 1. Met welke bijzondere eisen moet zij rekening houden als zij een (nieuw ontworpen) verzekerings-product op de markt wil brengen?
 2. Welke (pre)contractuele documenten moet zij opstellen met betrekking tot de gedistribueerde verzekeringsproducten?
 3. Welke regels moet zij in acht nemen bij de marketing van verzekeringsproducten?
 4. Via welke kanalen kan een verzekeringsonderneming haar verzekeringsproducten in België distribueren?
 5. Welke specifieke regels moet zij naleven bij de distributie van verzekeringsproducten?

3. Bij een klacht van een klant en/of een audit door de Belgische toezichthouders: 

 1. Welke specifieke regels moet de onderneming in acht nemen bij de behandeling van de klacht van een klant?
 2. Wat zijn de bevoegde toezichthouders voor de verzekeringen?
 3. Welke bevoegdheden kunnen deze toezichthouders uitoefenen?
 4. Welke sancties kunnen deze toezichthouders opleggen?

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer een zekere juridische en technische basiskennis en inzicht in het regelgevend kader verworven. Naargelang zijn behoeften en activiteitendomeinen kan hij zijn leertraject dan eventueel vervolgen met andere, diepgaandere opleidingen uit het aanbod van Insert of van Reacfin.

Hoewel de opleiding een zo volledig mogelijk panorama wil bieden van de regelgevingsbeginselen waarmee de meeste verzekeringsondernemingen te maken kunnen krijgen, komen de volgende aspecten niet aan bod: 

 • de financiële en fiscale aspecten, alsook bepaalde specifieke juridische aspecten die gelden bij de sluiting, het beheer of de vereffening van verzekeringen;
 • de sociale, burgerlijke, financiële en fiscale aspecten die verband houden met de activiteit van een verzekeringsonderneming;
 • de strafrechtelijke sancties die kunnen worden opgelegd aan (leiders van) verzekeringsondernemingen;
 • de aspecten die verband houden met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en meer bepaald de toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de verzekeringssector;
 • de aspecten die verband houden met het witwassen van geld en meer bepaald de toepassing van de antiwitwasregelgeving (AML) in de verzekeringssector.

Sommige van deze topics worden in andere opleidingen die INSERT aanbiedt behandeld.

Daarnaast heeft REACFIN een ruim aanbod opleidingen die eerder de technische kant van verzekeringen behandelen.

Aarzel niet om contact ons te contacteren voor meer inlichtingen.

DUUR : 
 • 2u E-learning
 • 6u opleiding -> online via Adobe connect
 • Toegang tot de e-learningmodules van REACFIN van 21/11/22 tot 14/01/23