Het logo van Assuralia

Duurzaamheid in de verzekeringssector

Een moeder en zijn kind in een bakfiets

De verzekeringssector hecht veel belang aan een duurzame samenleving. Verzekeringen hebben als doel risico’s – die qua frequentie kunnen variëren – te verminderen, ook opkomende risico’s zoals de gevolgen van de klimaatverandering. 

De verzekeraars spelen in België verder een belangrijke maatschappelijke rol via hun opdracht om particulieren, ondernemingen en instellingen tegen de tegenslagen door het toeval te beschermen. Zo vrijwaren verzekeringen het vertrouwen in de toekomst. 

Verzekeraars dragen met hun verzekeringsproducten bij tot duurzame oplossingen voor de diverse risico’s waarmee burgers geconfronteerd worden. Denk onder meer aan de vergrijzing en de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen, of aan de dekking van natuurrampen. Alle verzekeringsondernemingen blijven zich dan ook inspannen om de ESG-criteria (milieu, maatschappij & bestuur) op duurzame wijze in hun economische modellen te integreren.  

Bovendien horen de verzekeraars tot de belangrijkste institutionele beleggers en nemen ze actief deel aan de financiering van de transitie naar duurzaamheid. 

Assuralia als eerstelijns gesprekspartner
Duurzame ontwikkeling is een invalshoek waarmee verzekeraars tot in hun algemeen investeringsbeleid rekening houden. 
Zowel nationaal als internationaal blijft de verzekeringssector de geprivilegieerde gesprekspartner van diverse autoriteiten, waaronder de Belgische overheid, de FSMA (de regulator) en de NBB (de Nationale Bank van België, die toeziet op de financiële stabiliteit van de verzekeringsondernemingen). Buiten onze landsgrenzen werkt de sector samen met EIOPA, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, en met de Europese Commissie. Ook met de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), die adviezen aan de Belgische federale overheid geeft over het beleid inzake duurzame ontwikkeling, wordt samengewerkt.    

In het kader van zijn opdracht om zijn leden te informeren verzamelt en verspreidt Assuralia kennis bij de verzekeringsondernemingen. Zo kan elke onderneming wat duurzaamheid betreft up-to-date blijven en haar interne werking aanpassen aan de Europese en Belgische regelgeving hieromtrent. Dit maakt een opvolging en analyses op sectorniveau mogelijk. 

Politiek memorandum
Met het oog op de verkiezingen van 2024 kwamen in het tweede semester van 2023 gesprekken op gang tussen de financiële sector en de politieke partijen. 
In zijn politiek memorandum – waarvan alle Belgische politieke partijen tijdens bilaterale ontmoetingen een exemplaar hebben ontvangen – benadrukt de verzekeringssector het belang om de transitie naar een duurzamere en socialere economie en samenleving te ondersteunen. Ook herhaalt de sector zijn oproep om investeringen in een groene economie mogelijk te maken met duurzamere en sociaal relevantere infrastructuurwerken. Hierbij herinnert de sector aan de noodzaak om aangepaste financiële instrumenten te ontwikkelen die aan de Europese solvabiliteitsvereisten beantwoorden, naast tools die op transparante en marktconforme wijze vraag en aanbod inzake infrastructuurwerken met elkaar verzoenen. 

Belgische en Europese initiatieven

 • De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen heeft de Principles for Sustainable Insurance (PSI) ondertekend, de principes voor een duurzame verzekering van de Verenigde Naties. Deze principes kwamen tot stand naar aanleiding van een partnerschap tussen UNEP (het Milieuprogramma van de Verenigde Naties) en de privésector om privéfinanciering te mobiliseren voor de transitie naar een duurzamere economie.
   
 • De organisatie van opleidingen over duurzaamheid gericht op diverse functies in de Belgische verzekeringsondernemingen, maar ook de invoering van een permanent werkorgaan dat zich op duurzaamheid toelegt. Dit orgaan, samengesteld uit de sustainability managers van de leden-ondernemingen, fungeert als uitwisselingsplatform voor informatie en ervaringen inzake duurzaamheid. Het moet Assuralia in staat stellen de prioriteiten te bepalen wat duurzaamheidskwesties betreft waarvoor steun op sectorniveau vereist is.
   
 • Sinds 2 augustus 2022 houden verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en bankiers rekening met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant wanneer zij advies geven over beleggings- en verzekeringsportefeuilles of bij een mandaat in het kader van vermogensbeheer. Deze stap, die aansluit bij de doelstellingen van de Green Deal, volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe regels van de richtlijnen MiFID en IDD. Assuralia en Febelfin hebben met educatieve doeleinden hun krachten gebundeld om snel een eenvoudige informatiebrochure op te stellen voor de betrokken partijen. 
 • Assuralia is actief betrokken bij het Towards Sustainability label, dat duurzamere verzekeringsproducten moet bevorderen. 

Diversiteit en inclusie 

 • Actieve steun aan Wo.Men in Finance, een aanpak op sectorniveau waarbij al een groot aantal banken en verzekeraars is aangesloten. Tal van verzekeringsondernemingen traden toe tot het charter van Wo.Men in Finance. Het jaarrapport 2022 van Assuralia biedt een overzicht van de ondersteuning en initiatieven waarvan op dit vlak werk is gemaakt.
   
 • Voor de uitwisseling van goede praktijken zit Assuralia geregeld samen met diverse organisaties en federaties, zoals het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en sporadischer ook Unia (het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme) en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, alsook met andere federaties zoals Febelfin, Agoria, Denuo, Comeos, Fevia en Febetra en met patiëntenverenigingen en -federaties. Het doel hiervan is de eerste grondslagen te leggen van een eventuele sectorale aanpak ter bevordering van diversiteit en inclusie en van aanbevelingen voor de leden-ondernemingen. 

Assuralia levert ook inspanningen om bij te dragen tot financiële geletterdheid door te voorzien in opleiding bij verenigingen en instellingen die nieuwkomers helpen integreren of welzijn op het werk bevorderen. 

Blijf op de hoogte

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de verzekeringsector.

Inschrijven