Het logo van Assuralia

De individuele levensverzekering : de juridische mechanismen van A tot Z

Duur : 12 opleidingsuren

Bijscholing:

 • 12 punten Assuranties

Leerdoelen:

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers in staat te stellen een diepere kennis te verwerven over de werking van een individuele levensverzekering door hen een voldoend gedetailleerd overzicht te geven van de voornaamste juridische mechanismen betreffende dit type overeenkomst. Na afloop van die opleidingsdag zullen de deelnemers zo niet alleen vertrouwd zijn met hoe de levensverzekeringsovereenkomst tot stand komt, maar ook met de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen tijdens en bij afloop van de overeenkomst.


Doelgroep:

De opleiding is algemeen bestemd voor alle medewerkers die individuele levensverzekeringsovereenkomsten moeten beheren. Ook voor personen die een algemene maar grondige kennis willen verwerven over de mechanismen in deze materie kan ze interessant zijn.


Inhoud:

1. Algemene principes

 • Wat is een levensverzekering?
 • Wat zijn de kenmerken van een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke wetsbepalingen valt een individuele levensverzekeringsovereenkomst?


2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Welke personen mogen of kunnen optreden bij een individuele levensverzekeringsovereenkomst?
 • Onder welke voorwaarden is een levensverzekeringsovereenkomst geldig?
 • Wat zijn de verschillende fases van de totstandkoming van een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke precontractuele informatie moet verstrekt worden aan de verzekeringnemer?
 • Mag segmentatie en onder welke voorwaarden?
 • Wanneer en hoe vindt de medische selectie plaats?
 • Wanneer is een levensverzekeringsovereenkomst gesloten? Wanneer gaat ze in?
 • Kan de verzekeringnemer, eens zijn levensverzekeringsovereenkomst gesloten is, die overeenkomst opzeggen?
 • Hoe bewijst men het bestaan en de inhoud van een levensverzekeringsovereenkomst?


3. De verplichtingen van de partijen tijdens de duur van de overeenkomst

 • Welke verplichtingen heeft de verzekeraar?
 • Welke informatie moet de verzekeraar meedelen aan de verzekeringnemer tijdens de duur van de overeenkomst?
 • Welke verplichtingen heeft de verzekeringnemer?
 • Moet de verzekeringnemer altijd de verzekeringspremie betalen?
 • Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie?
 • Kan een opgezegde levensverzekeringsovereenkomst opnieuw in werking gesteld worden?


 4. Rechten van de verzekeringnemer

 • Wie kan een begunstigde aanduiden in het kader van een levensverzekeringsovereenkomst? Wie kan als begunstigde van een levensverzekeringsovereenkomst aangeduid worden? Welke begunstigingsclausules zijn mogelijk? Kan een begunstigde gewijzigd of herroepen worden?
 • Wat zijn de modaliteiten en de limieten van het recht van afkoop?
 • Waaruit bestaat het recht op vermindering op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Beschikt de verzekeringnemer op een recht van voorschot?
 • Kan de verzekeringnemer zijn rechten op zijn levensverzekeringsovereenkomst afstaan? Kan hij zijn levensverzekeringsovereenkomst ook in pand geven?
 • Hoe kan de verzekeringnemer zijn levensverzekeringsovereenkomst wijzigen?


5. Rechten van de begunstigden

 • Hebben de begunstigden een recht op de verzekeringsprestaties?
 • Waarom het voordeel van een verzekeringsovereenkomst aanvaarden?
 • Welke informatie betreffende de verzekeringsovereenkomst kunnen meegedeeld worden aan de begunstigde van een verzekeringsovereenkomst?


6. Rechten van derden 

 • Welke derden hebben een recht op een levensverzekeringsovereenkomst?
 • Welke rechten hebben derden op een levensverzekeringsovereenkomst? Wat zijn de rechten van de “erfgenamen” (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)? Wat zijn de rechten van de schuldeisers (van de verzekeringnemer en van de begunstigde)?


7. Het einde van de levensverzekeringsovereenkomst

 • Wanneer loopt een levensverzekeringsovereenkomst af?
 • Hoe wordt de begunstigde van de verzekeringsprestatie geïdentificeerd?
 • Welke documenten mag of moet een verzekeraar eisen vóór het vereffenen van de verzekeringsovereenkomst? Wat met de fiscale en/of sociale schulden van de overledene en/of de erfgenamen?
 • In welke gevallen kan een verzekeraar zich bevrijden van zijn verplichtingen bij een schadegeval? Welke uitsluitingen heeft de wetgever voorzien? Welke contractuele uitsluitingen zijn mogelijk? Kan de begunstigde van de levensverzekeringsovereenkomst uit zijn recht op prestaties ontzet worden?
 • Wat te doen bij verzet tegen betaling, inbeslagname of faillissement?

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven