Het logo van Assuralia

Opleiding Compliance Officer voor de verzekeringssector

Duur: 40 lesuren

Bijscholing:

 • 36 punten Assuranties
 • 36 uren Compliance

Examen:

De opleiding wordt afgesloten met een eindbeoordeling bestaande uit twee door de NBB/FSMA erkende examens:

 • Schriftelijk examen van 40 meerkeuze vragen
 • Mondeling examen waarbij een algemene case (waarbij verschillende Compliance-onderwerpen aan bod komen), een specifieke case (toegespitst op één Compliance-onderwerp) en een AML case in detail zullen worden behandeld.

Een grondige voorbereiding en diepgaande kennis van de verschillende materies en de eraan verbonden wetgeving/regelgeving, alsook bedrijfservaring is een vereiste om met vrucht voor het examen te slagen.


Leerdoelen:

Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten voorziet dat verzekeringsondernemingen een Compliance officer moeten aanduiden die ondermeer bevoegd is voor het naleven van gedragsregels. Bovendien bepalen de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB) betreffende de erkenning van Compliance Officers:

 • Als gereglementeerde ondernemingen moeten de verzekeringsondernemingen (verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, alsook de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen), alvorens een persoon als complianceofficer aan te wijzen, bij de FSMA een aanvraag tot erkenning van de betrokken persoon indienen (art. 2 van het reglement van 27 oktober 2011 van de FSMA betreffende de erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 en gewijzigd door artikel 3 van het reglement van de FSMA van 28 februari 2018, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 april 2018 – art. 2 van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 april 2018).
 • Om door de FSMA als complianceofficer te kunnen worden erkend, moet de kandidaat aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet met name een attest kunnen voorleggen dat staaft dat hij geslaagd is voor een examen dat werd afgenomen door een instelling waarvan het opleidingsprogramma en de examens erkend zijn door de FSMA en de NBB (art. 3, §1, 3°, a) van het reglement van de FSMA betreffende de erkenning van complianceofficers).

Zich gestructureerd en precies kunnen uitdrukken is een belangrijke troef om te slagen voor het examen, hetgeen een voorwaarde is voor de erkenning van Compliance Officers door de FSMA en de NBB.

De opleiding dient voor de verzekeringsondernemingen de volgende materies te bestrijken:

 • Het wettelijk en reglementair kader dat de compliancefunctie en de bijbehorende opdrachten regelt;
 • De bepalingen over de vereisten op het gebied van de organisatie en de bedrijfsvoering van de verzekeringsondernemingen, bedoeld door de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (de Wet Solvency II), alsook de uitvoeringsbepalingen ter zake, waaronder de wettelijke regels inzake de onverenigbaarheid van mandaten, de beginselen van een degelijk beloningsbeleid, de naleving van de interne integriteitswaarden en -regels en de regels met betrekking tot belangenconflicten
 • Het preventiebeleid op fiscaal vlak, inclusief de preventie van bijzondere mechanismen
 • De antidiscriminatiewetgeving
 • De gedragsregels betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, waaronder deze die zijn aangenomen in het kader van de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97, de zogenoemde IDD-richtlijn, met name de regels betreffende belangenconflicten, informatieverplichtingen tegenover klanten, de zorgplicht, de regels inzake beloning (inducements) en de regels die gelden op het gebied van producttoezicht en -governance (POG)
 • De bepalingen over de bescherming van de verzekeringnemer, over de informatieverstrekking aan de klant en over reclame, waaronder boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
 • De opvolging van de toepassing van de gedragscodes en -regels van Assuralia
 • De privacywetgeving (inclusief de Europese Verordening Gegevensbescherming: de GDPR of AVG)
 • De regels met betrekking tot het mededingingsrecht
 • De bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht over het hypothecair krediet
 • De buitenlandse wetgeving met een impact op de compliancedomeinen (bv. FATCA)
 • De regels over aanvullende pensioenen
 • De vereisten op het gebied van de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zoals bepaald in de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, evenals de besluiten en reglementen tot uitvoering van deze wet (organisatie en interne controle, waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen, risicobeoordeling ...)
 • Het naleven van specifieke embargo’s, inclusief het bevriezen van de tegoeden van bepaalde personen en entiteiten
 • Alle circulaires van de NBB en van de FSMA over bovenstaande onderwerpen


De opsomming moet dynamisch worden gelezen in functie van de wetgevende en reglementaire evoluties.

Ten slotte bestaat er een bijscholingsplicht. Het volgen van de bijscholing dient te worden aangetoond aan de hand van een attest dat ter beschikking van de FSMA/NBB moet worden gehouden.


Doelgroep:

Elke persoon die binnen een verzekeringsonderneming belast is met taken van Compliance.

Om de opleiding goed te kunnen volgen, is het van essentieel belang om een voorkennis te hebben van de onderwerpen die zullen worden behandeld.

Ervaring op het gebied van Compliance en sterke gestructureerde en accurate communicatievaardigheden zijn eveneens vereist.


Inhoud:

 • Wetgevend kader compliance (9 uur)
 • Gedragscodes Assuralia (1 uur)
 • General Data Protection Regulation (GDPR) (2 uur)
 • Regelgeving inzake verzekeringsbemiddeling en -distributie (6 uur)
 • Informatie aan de klant en publiciteit (6 uur)
 • Mededinging en oneerlijke handelspraktijken, hypothecaire leningen, FATCA/CRS, WAP (3 uur)
 • Compliance monitoring (3 uur)
 • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en definanciering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (6 uur)
 • Examen (4 uur)

Insert nieuwsbrief

Geïnteresseerd in onze toekomstige opleidingen?

Inschrijven